Opći uvjeti

Opći uvjeti kupnje INFO usluge internet informiranja i sklapanja ugovora o zajmu

1. Opće odredbe

1.1. Opći uvjeti kupnje INFO usluge internet informiranja i ugovora o zajmu (dalje u tekstu: Opći uvjeti) reguliraju postupak kupnje INFO usluge internet informiranja (dalje u tekstu: INFO usluga) i odobravanja zajmova (dalje u tekstu: Zajam) te prava i obveze Ugovornih strana kupnje INFO usluge i ugovora o zajmu sklopljenog između trgovačkog društva INTERNET INFORMIRANJE d.o.o, 1. kozari put 21. odvojak 8, 10000 Zagreb, OIB 24081006821, kao prodavatelja INFO usluge i zajmodavca (dalje u tekstu: INTERNET INFORMIRANJE) i Klijenta kao kupca INFO usluge i zajmoprimca (dalje u tekstu: Klijent), i primjenjuju se na prodaju INFO usluge te predstavljaju sastavni dio svakog Ugovora o zajmu koje INTERNET INFORMIRANJE, kao prodavatelj INFO usluge i zajmodavac pruža Klijentu, a u skladu sa ovim Općim uvjetima.

1.2. Društvo INTERNET INFORMIRANJE registrirano je za obavljanje djelatnosti: pružanje usluga informacijskog društva, promidžba (reklama i propaganda), djelatnost javnog informiranja.

1.3. Ukoliko pojedina prava i obveze između INTERNET INFORMIRANJE kao prodavatelja INFO usluga i zajmodavca i Klijenta kao kupca INFO usluga i zajmoprimca, nisu uređena u okviru ovih Općih uvjeta, na prava i obveze Ugovornih stranaka primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o elektroničkoj trgovini (NN 173/3, NN 67/08, NN 36/09, NN 130/11), Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, NN 41/08) i Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, NN 125/07, NN 79/09, NN 89/09, NN 78/12), sa naglaskom na odredbe koje uređuju ugovore o uslugama sklopljenim sredstvima daljinske komunikacije.


2. Pojmovi

2.1. Pojedini pojmovi ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:
"Opći uvjeti" imaju značenje Ugovora o kupnji INFO usluga i Ugovora o zajmu sklopljenog na daljinu između INTERNET INFORMIRANJE i Klijenta na način kako je to određeno ovim Općim uvjetima, a sa sadržajem propisanim Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, NN 67/08, NN 36/09, NN 130/11), Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, NN 41/08) i Zakonom o zaštiti potrošača (NN 79/07, NN 125/07, NN 79/09, NN 89/09, NN 78/12).

"Ugovorne strane" označavaju:

- ugovornu stranu koja se javlja na strani nosioca prodaje INFO usluga i zajmodavca: INTERNET INFORMIRANJE d.o.o., sa sjedištem u 10000 Zagreb, 1. kozari put 21. odvojak 8, osnovano je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-18/21918-4, MBS: 081178550, OIB: 24081006821.
- ugovornu stranu koja se javlja na strani nosioca kupnje INFO usluga i zajmoprimca: Klijent
"Klijent" označava fizičku osobu kupca INFO usluge i zajmoprimca, s navršenih 18 (osamnaest) godina života, ne stariju od 65 godina, neograničeno poslovno sposobnu, državljanina Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koja je podnijela zahtjev za kupnjom INFO usluga sa, ili bez ostvarenim pravom na zajam te prihvatila ove Opće uvjete.
"INFO usluga internet informiranja" je usluga elektroničkog informiranja građana, koja se, uz naknadu, pruža na individualni zahtjev Klijenta putem internet stranice www.zajam.info.
"Iznos zajma" je novčani iznos na koji se može ostvariti pravo kupnjom jedne od INFO usluga, a ovisi o modelu kupljene INFO usluge.
"Naknada za obradu zajma i isplatu Iznosa zajma (u daljnjem tekstu Naknada) je fiksna naknada za obradu i isplatu Iznosa zajma u iznosu od 30 kuna, koju je Klijent obvezan platiti INTERNET INFORMIRANJE.
"Internet stranica" označava internet stranice društva INTERNET INFORMIRANJE: www.zajam.info
 

3. Zahtjev za kupovinom INFO usluge i ostvarivanjem prava na zajam

3.1. Društvo INTERNET INFORMIRANJE prodaje INFO usluge i sklapa Ugovore o zajmu samo s neograničeno poslovno sposobnim fizičkim osobama koje su navršile 18 godina, ne stariju od 65 godina, zaposlene su te imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

3.2. Podnošenjem zahtjeva za kupnjom INFO usluge sa, ili bez ostvarenim pravom na zajam, Klijent potvrđuje da ne kasni s vraćanjem bilo kakvih novčanih obveza niti prema jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, da nije registriran kao dužnik koji ne ispunjava svoje obaveze plaćanja u bilo kojem registru dužnika te da nije u nikakvom sporu koji bi mogao utjecati na njegovu sposobnost za plaćanjem INFO usluge i povratom iznosa zajma ukoliko je ostvario pravo na njega.

3.3. Klijent koji je zainteresiran za kupnju INFO usluge može neposredno na internet stranici www.zajam.info predati zahtjev za kupnjom INFO usluge, klikom na "PREDAJ ZAHTJEV" nakon što je odabrao INFO uslugu, vrijeme trajanja te da li želi ostvariti pravo na zajam ili ne želi ostvariti pravo na zajam. Po pravilnom popunjavanju podataka, od Klijenta će biti zatraženo da se upozna sa Općim uvjetima, koje je klijent dužan u cijelosti pročitati, suglasiti se i prihvatiti popunjavanjem posebnog, za to određenog polja u internet obrascu. Klijent jamči za istinitost i pravilnost unesenih podataka.

3.4. Ako Klijent ne želi dati svoju suglasnost na Opće uvjete ugovora popunjavanjem posebnog polja u internet obrascu, kako je to opisano u prethodnom stavku ovoga članka, daljnji postupak kupnje INFO usluga sa, ili bez ostvarivanim pravom na zajam, ne može se nastaviti.

3.5. INTERNET INFORMIRANJE u cijelosti pridržava pravo povlačenja prodaje INFO usluge sa, ili bez ostvarenim pravom na zajam i u tom slučaju nije dužno dati Klijentu posebno pisano obrazloženje, a Klijent nema pravo zahtijevati povrat troškova za poslane SMS poruke, odnosno druge slične troškove.

3.6. Odredbe ovog članka primjenjuju se analogno i na Klijenta koji je već koristio INFO usluge i koji je ponovno zainteresiran za iste. U slučaju da je Klijent koji je koristio INFO usluge zainteresiran za ponovnu kupnju INFO usluge sa, ili bez ostvarenim pravom na zajam, isto može neposredno zatražiti na Internet stranici www.zajam.info


4. Istinitost podataka

4.1. Klijent se obvezuje pravovremeno prijaviti promjene u unesenim pristupnim podacima koji mogu utjecati na vjerodostojnost njegovog profila (promjena adrese stanovanja, e-mail adrese, broja telefona i sl.).

4.2. INTERNET INFORMIRANJE je ovlašten nazvati telefonski broj koji je Klijent naveo u pristupnim podacima, kako bi dodatno provjerili točnost i istinitost dostavljenih podataka.


5. Naziv, sadržaj i cjenik modela INFO usluga

5.1. Naziv i sadržaj modela INFO usluga:

- INFO1 - model INFO usluge, sadrži ažurirane i sažete servisne informacije iz poslovnog svijeta u RH za građane, a koje će Klijentu biti dostupne putem internet stranice u trajanju 1, ili 2 dana, ovisno o zakupu INFO usluge

- INFO2 - model INFO usluge, sadrži ažurirane i sažete servisne informacije iz poslovnog svijeta u RH za građane, a koje će Klijentu biti dostupne putem internet stranice u trajanju 3, ili 4 dana, ovisno o zakupu INFO usluge

- INFO3 - model INFO usluge, sadrži ažurirane i sažete servisne informacije iz poslovnog svijeta u RH za građane, a koje će Klijentu biti dostupne putem internet stranice u trajanju 5, ili 6 dana, ovisno o zakupu INFO usluge

- INFO4 - model INFO usluge, sadrži ažurirane i sažete servisne informacije iz poslovnog svijeta u RH za građane, a koje će Klijentu biti dostupne putem internet stranice u trajanju 7, ili 8 dana, ovisno o zakupu INFO usluge

- INFO5 - model INFO usluge, sadrži ažurirane i sažete servisne informacije iz poslovnog svijeta u RH za građane, a koje će Klijentu biti dostupne putem internet stranice u trajanju 9, ili 10 dana, ovisno o zakupu INFO usluge

- INFO6 - model INFO usluge, sadrži ažurirane i sažete servisne informacije iz poslovnog svijeta u RH za građane, a koje će Klijentu biti dostupne putem internet stranice u trajanju 11, ili 12 dana, ovisno o zakupu INFO usluge

- INFO7 - model INFO usluge, sadrži ažurirane i sažete servisne informacije iz poslovnog svijeta u RH za građane, a koje će Klijentu biti dostupne putem internet stranice u trajanju 13, ili 14 dana, ovisno o zakupu INFO usluge

- INFO8 - model INFO usluge, sadrži ažurirane i sažete servisne informacije iz poslovnog svijeta u RH za građane, a koje će Klijentu biti dostupne putem internet stranice u trajanju 15, ili 16 dana, ovisno o zakupu INFO usluge

- INFO9 - model INFO usluge, sadrži ažurirane i sažete servisne informacije iz poslovnog svijeta u RH za građane, a koje će Klijentu biti dostupne putem internet stranice u trajanju 17, ili 18 dana, ovisno o zakupu INFO usluge

- INFO10 - model INFO usluge, sadrži ažurirane i sažete servisne informacije iz poslovnog svijeta u RH za građane, a koje će Klijentu biti dostupne putem internet stranice u trajanju 19, ili 20 dana, ovisno o zakupu INFO usluge

- INFO11 - model INFO usluge, sadrži ažurirane i sažete servisne informacije iz poslovnog svijeta u RH za građane, a koje će Klijentu biti dostupne putem internet stranice u trajanju 21, ili 22 dana, ovisno o zakupu INFO usluge

- INFO12 - model INFO usluge, sadrži ažurirane i sažete servisne informacije iz poslovnog svijeta u RH za građane, a koje će Klijentu biti dostupne putem internet stranice u trajanju 23, ili 24 dana, ovisno o zakupu INFO usluge


5.2. Kupnjom jednog od modela INFO usluge (INFO1 – INFO12) Klijent može klikom na "ŽELIM ZAJAM" ostvariti pravo na jednokratni zajam.

5.3. Kupnjom jednog od modela INFO usluge (INFO1 – INFO12) Klijent nije dužan/ne mora ostvariti pravo na jednokratni zajam i to određuje klikom na "NE ŽELIM ZAJAM".

5.4. Kupnjom jednog od modela INFO usluge (INFO1 – INFO12) bez ostvarivanja prava na zajam Klijent ne može naknadno tijekom trajanja kupljene INFO usluge ostvariti pravo na jednokratni zajam.

5.5. Iznos zajma zavisi od modela kupljene INFO usluge i naznačen je u čl.5.6.

5.6. Cjenik INFO usluga i iznos zajma na koji se može ostvariti pravo kupnjom pojedine INFO usluge dostupan je na naslovnici web stranice www.zajam.info u kreditnom kalkulatoru.
 

6. Kupovina INFO usluge sa, ili bez ostvarenim pravom na zajam

6.1. Kupovina INFO usluge odobrava se nakon provjere platne sposobnosti Klijenta. Potrebno je poslati promet po tekućem računu za zadnja tri mjeseca, kopiju osobne iskaznice te kopiju kartice tekućeg računa gdje je vidljiv IBAN. Ukoliko je Klijent ostvario pravo na zajam, ugovor o zajmu smatra se sklopljenim po isplati zajma na Klijentov registrirani tekući račun - IBAN. Račun za kupovinu INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, račun za obradu zajma dostavit će se Klijentu na njegovu registriranu e-mail adresu ili poštom preporučeno na registriranu adresu, po pisanom zahtjevu Klijenta.

6.2. Sklapanjem ugovora o zajmu, INTERNET INFORMIRANJE obvezno je Klijentu isplatiti dogovoreni iznos zajma, a Klijent se obvezuje podmiriti cjelokupni iznos računa za obradu zajma, pravovremeno i pravilno, a isto tako i zajam vratiti u roku i uvjetima, kao što je dogovoreno ovim Općim uvjetima.

6.3. Klijent može imati istovremeno kupljenu samo jednu INFO uslugu i, ako je ostvario pravo na zajam, vezano na nju sklopljen samo jedan ugovor o zajmu. Sljedeća kupnja INFO usluge sa, ili bez ostvarenim pravom na zajam može se realizirati nakon što je Klijent podmirio cjelokupni iznos računa za INFO uslugu i, ako je ostvario pravo na zajam, računa za obradu zajma te ako je poravnanje izvršeno pravovremeno i pravilno, a isto tako i zajam vratio u roku i uvjetima, kao što je dogovoreno ovim Općim uvjetima.

6.4. Ukoliko Klijent ima INFO uslugu sa ostvarenim pravom na zajam i podmiri cjelokupni iznos računa za INFO uslugu bez podmirivanja cjelokupnog iznosa računa za obradu zajma i/ili nije zajam vratio u cijelosti uz sljedeću kupnju INFO usluge nije moguće ostvariti pravo na zajam.

6.5. Upoznavanje Klijenta s Općim uvjetima prije kupnje INFO usluge sa, ili bez ostvarenim pravom na zajam, kao i izričita potvrda Klijenta da je s njima u cijelosti i bez primjedbi suglasan te da ih prihvaća, bitan je uvjet za kupnju INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, sklapanje ugovora o zajmu. Kupnjom INFO usluge sa, ili bez ostvarenim pravom na zajam, Klijent potvrđuje da je odredbe Općih uvjeta pročitao te ih u cijelosti i bez rezervi prihvaća.

6.6. Označavanjem polja "Pročitao/la sam i slažem se s" na Internet stranici, a u skladu sa Općim uvjetima, Klijent izričito potvrđuje da mu je omogućen uvid u Opće uvjete, da ih je pročitao, da je upoznat sa njihovim sadržajem i da se sa istim u potpunosti slaže te da odredbe Općih uvjeta prihvaća kao obvezujuće i apsolutno bitne sastavne dijelove kupovine INFO usluge sa, ili bez ostvarenim pravom na zajam.

6.7. Klijent koji je na Internet stranici www.zajam.info registriran, kupnju INFO usluge sa, ili bez ostvarenim pravom na zajam može zatražiti na isključivo na internet stranici „POČETNA“ (www.zajam.info).

6.8. Ukoliko je Klijentu odobrena kupnja INFO usluge sa, ili bez ostvarenim pravom na zajam, Klijent će na registrirane e-mail adresu i broj mobilnog telefona zaprimiti obavijest o aktivaciji INFO usluge i, ako je ostvario pravo na zajam, obavijest o isplati zajma.

6.9. Dan kada Klijent zaprimi navedeni e-mail i SMS poruku smatrati će se danom kupnje INFO usluge i, ako je ostvario pravo na zajam, dan sklapanja ugovora o zajmu između Ugovornih strana.

6.10. Sklapanjem ugovora o zajmu INTERNET INFORMIRANJE Klijentu će u roku od 2 (dva) radna dana od ostvarivanja prava na zajam isplatiti iznos zajma na tekući račun - IBAN u vlasništvu Klijenta, naznačen od Klijenta prilikom registracije.

6.11. INTERNET INFORMIRANJE će putem elektroničke pošte na registriranu e-mail adresu Klijenta (ili ako Klijent tako izričito zahtijeva, na njegovu adresu putem pošte) poslati račun za kupovinu INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, račun za obradu zajma. Ako Klijent ne primi račun za kupovinu INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, račun za obradu zajma, time nije oslobođen svoje obveze plaćanja računa za kupovinu INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, račun za obradu zajma i vraćanja iznosa zajma i nakon njihovog dospijeća. Ukoliko Klijent u roku od 5 (pet) kalendarskih dana nakon kupnje INFO usluge ne primi račun za kupovinu INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, račun za obradu zajma, o tome mora obavijestiti društvo INTERNET INFORMIRANJE te zatražiti upute za dostavu broja transakcijskog računa - IBANA i poziva na broj za plaćanje obaveza proisteklih iz kupnje INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, ugovora o zajmu.


7. Dospjelost računa za INFO usluge sa, ili bez ostvarenim pravom na zajam

7.1. Rok dospijeća računa za kupnju INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, računa za obradu zajma i povrata zajma je 15 ili 30 dana, ovisno o Klijentovom izboru INFO usluge prilikom prethodne internet kupnje od INTERNET INFORMIRANJE, te započinje od dana kada društvo INTERNET INFORMIRANJE isplati iznos zajma na račun Klijenta. Ako plaćanje računa i povrat zajma dospijevaju na dan kada banke u Republici Hrvatskoj ne obavljaju bankovne transakcije, račun i besplatni zajam dospijevaju na plaćanje sljedeći dan kada banke u Republici Hrvatskoj obavljaju bankovne transakcije.

7.2. Kod plaćanja računa i povrata zajma Klijent mora za namjenu identifikacije plaćanja na nalogu za plaćanje u rubrici "poziv na broj" navesti broj poziva na plaćanje koji je ujedno i broj računa koji je poslan na adresu elektronske pošte (e-mail) Klijenta, odnosno na adresu, ako je Klijent tako zahtijevao. Ako zbog izostavljanja ove obveze Klijentovo plaćanje ne može biti identificirano, podrazumijeva se da nije obavljeno sve dok ga se sigurno ne identificira te je Klijent dužan platiti eventualne zatezne kamate zbog kašnjenja s plaćanjem.

7.3. Plaćanja u korist društva INTERNET INFORMIRANJE smatraju se izvršenima u trenutku kada su novčana sredstva pripisana na jedan od transakcijskih računa društva INTERNET INFORMIRANJE otvorenih kod poslovnih banaka navedenih u ovom članku, sa pravilno navedenim modelom i pozivom na broj iskazanim na Klijentu dostavljenom računu.

Društvo INTERNET INFORMIRANJE ima otvorene račune u sljedećim bankama:

OTP banka Hrvatska d.d.
Žiro-račun (IBAN): HR9724070001100043297

 

8. Naknada za obradu zajma i isplatu iznosa zajma

8.1. Iznos Naknade za obradu zajma i isplatu iznosa zajma koju je Klijent obvezan isplatiti INTERNET INFORMIRANJE iznosi 30 kuna.

8.2. Klijent se INTERNET INFORMIRANJE obvezuje platiti Naknadu istovremeno s otplatom Iznosa zajma, a po dospijeću Iznosa zajma.


9. Ostali troškovi

9.1. Troškovi klijenta povezani sa kupovinom jedne od usluga internet informiranja su izdaci u vezi sa slanjem SMS poruka ili troškova prijenosa podataka internetom, te eventualni izdaci zbog bankovnih naknada za plaćanje računa i poravnanje zajma od Klijenta. Ove troškove Klijentu obračunavaju ponuđači usluga mobilne telefonije i usluga prijenosa podataka sukladno s njihovom tarifom za slanje SMS poruka, prijenosa podataka, kao i banke i druge organizacije ili ustanove sukladno s njihovim tarifama. Troškove snosi Klijent i nema pravo na povrat istih od strane tvrtke INTERNET INFORMIRANJE ni u kom slučaju. Povratni SMS ili drugi oblici komunikacije, što ih Klijentu šalje tvrtka INTERNET INFORMIRANJE, Klijentu se dodatno ne obračunavaju.


10. Odustajanje od kupnje INFO usluge i pravo na raskid ugovora o zajmu

10.1. Klijent može odustati od kupnje INFO usluge do realizacije kupljene INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, ugovora o zajmu do isplate Iznosa zajma. Odustajanje mora biti dostavljeno društvu INTERNET INFORMIRANJE u pisanom obliku.

10.2. Klijent ima pravo na jednostrani raskid kupnje INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, ugovora o zajmu, bez obveze navođenja razloga za raskidom, u roku od 14 (četrnaest) radnih dana od kupnje INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, sklapanja ugovora o zajmu. Obavijest o raskidu mora biti dostavljeno društvu INTERNET INFORMIRANJE u pisanom obliku, a smatrati će se pravovremenom ako je predana poštanskom uredu prije isteka četrnaestog radnog dana od dana kupnje INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, sklapanja ugovora o zajmu.

10.3. Klijent se odriče svog prava na jednostrani raskid kupnje INFO usluge onog trenutka kada započne realizacija kupljene INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, ugovora o zajmu onog trenutka kada INTERNET INFORMIRANJE izvrši uplatu Iznosa zajma na Klijentov tekući račun - IBAN temeljem Klijentovog potpisa ugovora o zajmu utvrđenog u točkama 6.1., 6.2. i 6.3.

10.4. Klijent svoje pravo odustajanja/raskida izvršava tako da društvu INTERNET INFORMIRANJE dostavi pismenu obavijest na adresu: INTERNET INFORMIRANJE d.o.o., 1. kozari put 21. odvojak 8, 10000 Zagreb, sa sljedećim sadržajem:

 1. Ime, Prezime i lozinku Klijenta
 2. Izjavu volje da Klijent odustaje ili raskida kupnju INFO usluge i/ili ugovor o zajmu te izjavu o namjeri da će vratiti sav dugovani Iznos zajma
 3. Datum izjave o odustajanju
 4. Vlastoručni potpis Klijenta

10.5. Izjava o odustajanju odnosno raskidu kupnje INFO usluge i/ili ugovora o zajmu, ima učinak prema društvu INTERNET INFORMIRANJE kada isto primi izjavu o odustajanju/raskidu u roku i na način utvrden u točki 10.1. i 10.2. ovih Općih uvjeta.

10.6. U slučaju raskida kupnje INFO usluge i/ili ugovora o zajmu, primjenjuju se odredbe utvrđene ovim Općim uvjetima, a u slučaju da uvjeti nisu utvrđeni ovim Općim uvjetima, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.


11. Zatezne kamate u slučaju kašnjenja sa plaćanjem računa za kupnju INFO usluge, računa za obradu zajma i povrata Iznosa zajma

11.1. U slučaju kašnjenja sa plaćanjem računa za kupnju INFO usluge Klijent će biti dužan društvu INTERNET INFORMIRANJE plaćati zakonske zatezne kamate po stopi važećoj na dan ulaska u kašnjenje i to od dana dospijeća pa do dana podmirenja cjelokupnog iznosa računa.

11.2. U slučaju da Klijent nakon dospijeća računa za INFO usluge ne plati svoje obveze u cijelosti, pravovremeno ili pravilno, društvo INTERNET INFORMIRANJE će nakon 5(pet) dana od dana dospijeća računa INFO usluge, sukladno Ovršnom zakonu, pokrenuti postupak ovrhe.

11.3. U slučaju kašnjenja sa plaćanjem računa za obradu zajma i povrata Iznosa zajma Klijent će biti dužan društvu INTERNET INFORMIRANJE plaćati zakonske zatezne kamate po stopi važećoj na dan ulaska u kašnjenje i to od dana dospijeća pa do dana podmirenja cjelokupnog iznosa računa i povrata Iznosa zajma.

11.4. U slučaju da Klijent nakon dospijeća računa za obradu zajma i povrata Iznosa zajma, ne plati svoje obveze u cijelosti, pravovremeno ili pravilno, društvo INTERNET INFORMIRANJE će nakon 5(pet) dana od dana dospijeća računa za obradu zajma i povrata Iznosa zajma, sukladno Ovršnom zakonu, pokrenuti postupak ovrhe.

11.5. U slučaju da Klijent ne plati svoje obveze u cijelosti, pravovremeno ili pravilno, društvo INTERNET INFORMIRANJE može nenaplaćena potraživanja prenijeti na treću osobu, koja će ih naplaćivati sukladno svojoj poslovnoj praksi.

11.6. Troškove naplate nenaplaćenih potraživanja (troškove odvjetnika, troškove javnog bilježnika, sudske troškove itd.) u cijelosti snosi Klijent.

11.7. Obveze Klijenta prema društvu INTERNET INFORMIRANJE će se primitkom eventualnog djelomičnog plaćanja podmirivati po sljedećem redoslijedu:

 1. Troškovi naplate duga (troškovi odvjetnika, troškovi javnog bilježnika, sudski troškovi, itd)
 2. Naknada za zakašnjenje (zatezne kamate)
 3. Iznos računa za INFO usluge
 4. Iznos računa za iznos zajma i obradu zajma


12. Zaštita i obrada osobnih podataka

12.1. Klijent jamči za točnost i istinitost podataka dostavljenih prilikom prvog podnošenja zahtjeva za kupnjom INFO usluge. Dužnost je i obveza Klijenta da provjeri točnost podataka prilikom podnošenja svakog novog zahtjeva za kupnjom INFO usluge, a u slučaju bilo kakve nepravilnosti, ili netočnosti, bez odlaganja tu nepravilnost prijavi društvu INTERNET INFORMIRANJE. Suprotno postupanje Klijenta neće osloboditi odgovornosti za bilo koji oblik, ili iznos štete koji nastane upotrebom podataka temeljem kojih se ostvaruje pravo na kupnju INFO usluge niti će Klijenta osloboditi obveze proizašle kupnjom INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, ugovora o zajmu. Klijent se obvezuje da će do ispunjenja svojih obveza proizašlih kupnjom INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, iz ugovora o zajmu pismeno i bez odlaganja obavijestiti društvo INTERNET INFORMIRANJE o bilo kakvoj promjeni podataka koje je dostavila društvu INTERNET INFORMIRANJE.

12.2. Društvo INTERNET INFORMIRANJE obrađuje i upotrebljava osobne podatke Klijenta koji su joj dostavljeni pri obradi zahtjeva za kupnjom INFO usluge na način da omogući njihovu potpunu zaštitu, a u svrhu s kojom je Klijent upoznat. Podaci o Klijentu, kao i činjenice i okolnosti koje je društvo INTERNET INFORMIRANJE saznalo na osnovu pružanja usluga Klijentu smatraju se poslovnom tajnom te ih društvo INTERNET INFORMIRANJE može otkriti i proslijediti trećim osobama samo u slučajevima propisanim zakonom.

12.3. Kupnjom INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, sklapanjem ugovora o zajmu, odnosno prihvaćanjem Općih uvjeta, Klijent je izričito suglasan da društvo INTERNET INFORMIRANJE obrađuje i upotrebljava njegove osobne podatke u svrhu obrade zahtjeva za kupnjom INFO usluge te u druge svrhe s kojima je Klijent izričito upoznat.

12.4. Klijent može u svako doba pismeno zahtijevati da mu se omogući uvid u katalog osobnih podataka; da mu se potvrdi ako se podaci koji se odnose na nju obrađuju ili ne, da mu se omogući uvid u osobne podatke koji se nalaze u registru osobnih podataka te da te iste podatke prepisuje, ili kopira, ili da mu se dostavi popis korisnika kojima su bili proslijeđeni ti podaci.


13. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

13.1. Voditelj obrade je INTERNET INFORMIRANJE koji je sastavio ovu izjavu o privatnosti kako bi pokazao svoju predanost zaštiti podataka i kako bi informirao pojedince o načinu skupljanja i dijeljenja informacija vezanih uz registrirane korisnike stranice www.zajam.info.

13.2. INTERNET INFORMIRANJE je imenovao svog službenika za zaštitu osobnih podataka, a njegovi kontakt podaci su info@zajam.info.

13.3. Kao preduvjet za registraciju Klijeta (neovisno o tome hoće li koristiti usluge društva INTERNET INFORMIRANJE) prikupljaju se sljedeći osobni podaci:

 • OIB,
 • ime,
 • prezime,
 • broj osobne iskaznice ili JMBG,
 • adresu stalnog prebivališta (poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj),
 • broj tekućeg računa (IBAN),
 • e-mail adresa,
 • broj mobitela

13.4. Kao preduvjet za traženje i odobravanje korištenja INFO usluga prikupljaju se dodatni podaci:

 • promet po tekućem računu u zadnja 3 mjeseca (izvodi),
 • kopija osobne iskaznice,
 • kopija kartice tekućeg računa s vidljivim IBAN-om

13.5. Prikupljeni osobni podaci koriste se za obradu zahtjeva Klijenta za korištenje INFO usluga.

13.6. Prikupljeni osobni podaci pohranjeni su u bazu podataka kako bi bili olakšani ponovni pristup web stranici i korištenje usluga društva INTERNET INFORMIRANJE.

13.7. Urednim ispunjenjem obaveza nastalih korištenjem INFO usluga Klijentove osobne podatke društvo INTERNET INFORMIRANJE neće davati na korištenje drugim pravnim ili fizičkim subjektima.

13.8. U slučaju neispunjenja obaveza vezanih uz korištenje INFO usluga Klijentove osobne podatke društvo INTERNET INFORMIRANJE dostaviti će tvrtki za naplatu potraživanja, odvjetniku i javnom bilježniku s kojima u trenutku pokretanja procesa naplate nepodmirenih dugova ima sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji.

13.9. Klijent može svoje podatke, koristeći svoje korisničko ime i lozinku, provjeriti na web stranicama društva INTERNET INFORMIRANJE te zatražiti kopiju osobnih podataka koje je društvo INTERNET INFORMIRANJE prikupilo od Klijenta.

13.10. Klijent može zatražiti da mu se dostavi kopija njegovih osobnih podataka (svih ili samo nekih) putem svoje registrirane e-mail adrese na zajam.info@gmail.com. Podaci će u elektroničkom formatu biti vraćeni na Klijentovu registriranu e-mail adresu.

13.11. Klijent može zatražiti ispravak netočnih podataka putem svoje registrirane e-mail adrese na zajam.info@gmail.com. O učinjenoj izmjeni Klijent će dobiti informaciju na svoj registrirani e-mail.

13.12. Klijent ima pravo na brisanje ("pravo na zaborav") u skladu sa člankom 6. i člankom 17. Uredbe koje može zatražiti putem svoje registrirane e-mail adrese na zajam.info@gmail.com.

13.13. Web stranica društva INTERNET INFORMIRANJE koristi kolačiće u cilju praćenja broja posjetitelja i utjecaj marketinških kampanja na broj posjetitelja bez prikupljanja osobnih podataka. Detaljne informacije o kolačićima i o tome koje informacije tim putem prikupljamo možete saznati ovdje (link na kolačiće).

13.14. Web stranica društva INTERNET INFORMIRANJE može koristiti link na druge web stranice. Politika privatnosti s web stranica društva INTERNET INFORMIRANJE ne odnosi se na te druge web stranice te Klijent treba pročitati njihovu politiku privatnosti.

13.15. Zbog zaštite osobnih podataka koje od Klijenta prikuplja, društvo INTERNET INFORMIRANJE koristi fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđuje i testira sigurnosnu tehnologiju.

13.16. INTERNET INFORMIRANJE ograničava pristup Klijentovim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi pružili neke koristi ili usluge. Educira zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka, čuvanju privatnosti i zaštiti Klijentovih podataka te predviđa primjerene disciplinske postupke kako bi se osiguralo odgovorno ponašanje zaposlenika u pogledu privatnosti.

13.17. Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima tvrtke partnera (Info Jurman d.o.o., Rudeška cesta 236, 10000 Zagreb). Pohranjene podatke društvo INTERNET INFORMIRANJE neće prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

13.18. Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem usluga. U slučaju povrede prikupljenih osobnih podataka društvo INTERNET INFORMIRANJE će Klijenta i nadležno nadzorno tijelo o tome obavijestiti u roku od 72 sata informirajući Klijenta pri tome o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, može bitnom utjecaju na usluge i planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince. Ako takav način informiranja bude iziskivao nerazmjeran napor, obavijestiti ćemo Klijente putem sredstava javnog obavješćivanja.

13.19. Politika privatnosti ažurirana je dana 25.05.2018 i od tada nije mijenjana. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene vezane uz politiku privatnosti nova verzija biti će objavljena na web stranici društva INTERNET INFORMIRANJE, a Klijenti će dobiti informaciju i na njihovu registriranu e-mail adresu.

13.20. Klijent može u bilo kojem trenutku poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi skupljanja i obrade svojih osobnih podataka od strane društva INTERNET INFORMIRANJE. U Republici Hrvatskoj pritužbu Klijent može podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).

13.21. Klijent ima pravo postaviti bilo kakvo pitanje u vezi politike privatnosti društva INTERNET INFORMIRANJE putem svoje registrirane e-mail adrese na: admin@zajam.info ili poslati dopis na adresu INTERNET INFORMIRANJE d.o.o., 1. kozari put 21. odvojak 8, 10000 Zagreb

13.22. Klijent prihvaća politiku privatnosti pri registraciji označavanjem polja "Pročitao/la sam i prihvaćam Opće uvjete".

 

14. Odgovornost

14.1. Klijent je dužan INTERNET INFORMIRANJE, ili trećoj osobi namiriti sve troškove nastale u slučaju da je u postupku kupnje INFO usluge i/ili sklapanja ugovora o zajmu, odnosno bilo kada nakon njegovog sklapanja, tvrtki INTERNET INFORMIRANJE dostavio neistinite podatke, ili je na drugi način doveo u zabludu kako bi odobrila kupnju INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, isplatu Iznosa zajma.

14.2. INTERNET INFORMIRANJE ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja bi nastala za Klijenta zbog kvara, odnosno prekida komunikacijskih putova, gubitka SMS poruke ili kašnjenja kod slanja SMS poruke.

14.3. Klijent je dužan čuvati podatke do kojih je došao u postupku kupnje INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, sklapanja ugovora o zajmu i ne smije ih otkriti trećoj osobi, ili dopustiti takvo otkrivanje. INTERNET INFORMIRANJE ne preuzima nikakvu odgovornost za zlouporabu, odnosno za bilo kakvu štetu koja bi kod Klijenta nastala zbog otkrivanja navedenih podataka.

14.4. Klijent ne može otkloniti obvezu povrata Iznosa zajma ukoliko se Iznos zajma isplati na račun koji je Klijent naznačio u zahtjevu za kupnju INFO usluge.


15. Korisnička stranica

15.1. Klijentu koji je prethodno od INTERNET INFORMIRANJE putem interneta kupio jednu od INFO usluga, otvara se korisnička stranica "Korisnički račun" na koju Klijent, putem internet stranice „PRIJAVA“ (www.zajam.info/prijava), može pristupiti upotrebom Korisničkog imena i Lozinke.

15.2. Na korisničkoj stranici Klijent dobiva uvid u trenutno stanje kupljenih INFO usluga, trenutno stanje zajmova i osobne podatke. INTERNET INFORMIRANJE može proširiti usluge koje se obavljaju putem Korisničke stranice o čemu će na prikladan način obavijestiti Klijenta.

15.3. Registracijom Klijent daje svoju izričitu suglasnost INTERNET INFORMIRANJE da sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka pohranjuje, obrađuje i koristi osobne podatke naznačene u obrascu za potrebe vlastitih evidencija, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenju istih. INTERNET INFORMIRANJE navedene podatke može davati drugima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Klijenta i sprečavanja eventualnih zlouporaba.

15.4. Obavijest o uspješnoj registraciji Klijent dobiva elektronički putem e-maila i SMS poruke. Klijent je odgovoran za sve nedopuštene aktivnosti izvršene uporabom njegovog korisničkog imena i lozinke, a ako posumnja u neautorizirano korištenje svoga korisničkog imena i lozinke, obvezan je odmah promijeniti lozinku.


16. Prestanak korisničkog statusa

16.1. INTERNET INFORMIRANJE ima pravo isključiti ili suspendirati Klijenta ukoliko krši ove Opće uvjete i ako je takav postupak potreban radi zaštite sigurnosti rada servisa i zaštite drugih korisnika.

16.2. INTERNET INFORMIRANJE nadalje zadržava pravo odbiti i opozvati registraciju, ograničiti korištenje funkcije ili isključiti Klijenta, posebice zbog:

 • davanja netočnih informacija tijekom procesa registracije
 • sumnje na lažno predstavljanje
 • sumnje o etičkim pobudama Klijenta
 • objave, ili prenošenja neistinitih informacija, zavaravajućih navoda ili tvrdnji
 • kršenja odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja

16.3. Odluku o zatvaranju korisničkog računa društvo INTERNET INFORMIRANJE može donijeti bez prethodne najave i jednostrano, bez posebnog obrazloženja.

17. Nedopušteni sadržaji

17.1. Prilikom registracije i općenito u pisanoj komunikaciji na web servisu Klijentu nije dopušteno unositi sadržaje:

 • kojima se krše prava trećih osoba, a posebno pravo vlasništva, autorska prava i prava intelektualnog vlasništva.
 • koji promiču nasilje, sadržaj pornografske prirode, ili su na bilo koji drugi sadržaj protivni odredbama kaznenog zakonodavstva
 • koji sadrže računalne viruse, trojanske konje, ili druge programe koji mogu dovesti do oštećenja podataka ili sustava

17.2. Klijent će snositi sve troškove i negativne posljedice izazvane takvim nesavjesnim i nepoštenim ponašanjem.


18. Zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva

18.1. INTERNET INFORMIRANJE polaže pravo na sve sadržaje koji su objavljeni na njegovom servisu u obliku teksta, slike, zvuka, formata, računalnog programa, jednako kao i na registrirani znak.

18.2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu ne smiju se reproducirati, distribuirati, ili na bilo koji način koristiti u bilo koje svrhe bez izričitog pristanka INTERNET INFORMIRANJE. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.


19. Ostali uvjeti

19.1. Klijent svoja prava i obveze proizašle kupnjom INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, iz ugovora o zajmu ne može prenijeti na drugu osobu.

19.2. INTERNET INFORMIRANJE može svoje pravo, koje proizlazi iz prodaje INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, iz ugovora o zajmu, bilo kada i bez suglasnosti Klijenta prenijeti na drugu osobu.

19.3. INTERNET INFORMIRANJE može Opće uvjete izmijeniti u svako vrijeme, ali tako izmijenjeni Opći uvjeti odnose se samo na kupnju usluga internet informiranja i ugovore o zajmu koje INTERNET INFORMIRANJE sklopi sa Klijentom nakon njihova stupanja na snagu.

19.4. Eventualna nevažnost pojedinih odredbi ovih Općih uvjeta ne utječe na valjanost ostalih uvjeta Općih uvjeta. Ako nakon donošenja ovih Općih uvjeta zakonskim, ili podzakonskim propisima neko pitanje koje je regulirano ovim Općim uvjetima bude riješeno na drugačiji način, primjenjivat će se odredbe relevantnog propisa, sve do odgovarajućih izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta.

19.5. Sve poslane obavijesti u vezi sa kupnjom INFO usluge i, ako je ostvareno pravo na zajam, ugovorom o zajmu i ovim Općim uvjetima moraju biti u pisanoj formi, na hrvatskom jeziku i poslane bilo putem pošte, faxom, odnosno e-mailom. Uz poštivanje pravilnosti adrese, sukladno s prethodnom stavkom, sve se obavijesti smatraju primljenima protekom pet kalendarskih dana od njihovog slanja.


20. Rješavanje sporova

20.1. Sporovi između Ugovornih strana u vezi kupnje INFO usluge i/ili ugovorom o zajmu će se primarno rješavati mirnim putem, sporazumom Ugovornih stranaka, a u nemogućnosti postizanja sporazuma ugovornih stranaka, određuje se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.


21. Završne odredbe

21.1. Ovi Opći uvjeti će se objaviti na uobičajen i pristupačan način, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će u svako doba biti dostupni na internetskoj stranici „Opći uvjeti“ (www.zajam.info/uvjeti)

INTERNET INFORMIRANJE će objaviti i učiniti dostupnima sve promjene i dodatke Općim uvjetima u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

21.2. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01.07.2018. godine.


U Zagrebu, 01.07.2018.


INTERNET INFORMIRANJE d.o.o.
1. kozari put 21. odvojak 8
10000 Zagreb

© ZajamInfo 2023. Sva prava pridržana. Izrada web stranica Virtus Dizajn - izrada web stranica